Høringsinstanser

Akademikerne
Antirasistisk Senter
Barneombudet
Departementene
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonen
Faglige råd
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Foreldreutvalget for grunnskolen – FUG
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon - FFO
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Innvandrernes Landsorganisasjon – INLO
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund – KS
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene – KIM
Kristne Friskolers Forbund
Landslaget for udelt og fådelt skole – LUFS
Landsorganisasjonen i Norge – LO
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillingsombudet
Lærerorganisasjonene
Maskinentreprenørenes Forbund
Musikernes fellesorganisasjon
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring – NAFO
Norges Handikapforbund
Norges Røde Kors
Norsk forbund for utviklingshemmede – NFU
Norsk Kulturskoleråd
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Montessori Forbund
Norsk Psykologforening
Norsk skolelederforbund
Norske Friskolers landsforbund
Norsk Organisasjon for Asylsøkere – NOAS
NOKUT
Organisasjonen mot offentlig diskriminering – OMOD
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
Politidirektoratet
Sentralt råd for yrkesopplæring (SRY)
Riksrevisjonen
Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo
Sametinget
Samordna opptak
Senter mot etnisk diskriminering – SMED
Sivilombudsmannen
SOS Rasisme
Statens råd for funksjonshemmede
Steinerskolene i Norge
Studentorganisasjonene
Styrene for de statlige skolene
Styrene for de private grunnskolene
Styrene for friskolene
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon – UHO
Utlendingsdirektoratet
Universitet og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
VOX – Voksenopplæringsinstituttet
Voksenopplæringsforbundet – VOFO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS