Høringsinstanser

Akademikerne
Barneombudet
Departementene
Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kristne Friskolers Forbund
LUFS – Landslaget for udelt og fådelt skole
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Læringssenteret
Lærerorganisasjonene
Norges Døveforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norsk skolelederforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Privatskoleorganisasjonene
Riksrevisjonen
Sametinget
Statens råd for funksjonshemmede
Steinerskolene i Norge
Styrene for de statlige skolene
Styrene for de private skolene
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)