Høringsinstanser

Barnebygg AS

Barnehageforbundet

Barnevernets utviklingssenter

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Buddhistforbundet

Datatilsynet

De statlige helseforetakene

Den Katolske Kirke

Den Norske Kirke

Det Mosaiske Trossamfunn

Departementene

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Foreldreutvalget for Grunnskolen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkesmannsembetene

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)

Human - Etisk Forbund

Husbanken

Høgskoler som gir førskolelærerutdanning

IKO-Kirkelig pedagogisk senter

Islamsk Råd i Norge

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

Kommunalansattes Fellesorganisasjon

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund

Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

Kristent Pedagogisk Forbund

Kvinnefronten

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingssenteret

Likestillingsombudet

Nasjonalt råd for Baha’iene i Norge

Norges Frikirkeråd

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Bygdekvinnelag

Norsk Helse- og sosialforbund

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Lærerlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk Studentunion

Norske Samers Riksforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen for private barnehager i Larvik

Private Barnehagers Landsforbund

REFORM – ressurssenter for menn

Rådet for funksjonshemmede

Sametinget

Samskipnadsrådet

Senter mot etnisk diskriminering

Steinerbarnehagene i Norge

Statistisk Sentralbyrå

Statens utdanningskontorer

Stiftelsen Husmødrenes barnehager i Bergen

Studentenes Landsforbund

Svalbard Samfunnsdrift AS

Sysselmannen på Svalbard

Trygge barnehager AS Haugesund

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsforbundet