Høringsinstanser

Departementene
Folkehøgskolerådet
Folkehøyskolene
Kristne friskoler forbund
Nettverk for private høyskoler
Norske privatskolers landsforbund
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Universiteter og høgskoler
Universitets- og høgskolerådet


ANSA Samband for norske studenter i utlandet
Elevorganisasjonen
Norsk studentunion
Samskipnadsrådet
Studentenes landsforbund
Studentsamskipnadene


Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene


Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Statens ombudsmann for forvaltningen
Utdanningsdirektoratet


Arbeidsgiverorganisasjonene
Arbeidstakerorganisasjonene
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kommunenes sentralforbund
Likestillingsombudet
Norges forskningsråd
Sametinget
Statens råd for funksjonshemmede