Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Akademikerne
Barneombudet
Departementene
Det norske maskinistforbund
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonene
Faglige råd
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fiskebåtredernes forbund
Folkehøyskolerådet
Foreldreutvalget for grunnskolen – FUG
Forum for tekniske fagskoler
Forsvarets skolesenter
Fraktfartøyenes Landsforening
Friskolene
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon - FFO
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund – KS
Kristne Friskolers Forbund
Kunsthøgskoler
Landslaget for udelt og fådelt skole – LUFS
Landsorganisasjonen i Norge – LO
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillingsombudet
Lærerorganisasjonene
Maritimt Utdanningsforum
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring – NAFO
NAVO
Nettverket for private private høyskoler
Norges bondelag
Norges bonde- og småbrukarlag
Norges fiskarlag
Norges helse- og sosialforbund
Norges ingeniørorganisasjon – NITO
Norges rederiforbund
Norges sjøoffisersforbund
Norsk Kulturskoleråd
Norsk forbund for fjernundervisning
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Montessori Forbund
Norsk Psykologforening
Norsk skolelederforbund
Norsk studentunion
Norske Friskolers landsforbund
Norske maskinentrepenørers forbund
Norske privatskolers landsforbund
Norske sivilingeniørers landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
Private høgskoler
Riksrevisjonen
Sametinget
Samordna opptak
Sivilombudsmannen
Sjøfartsdirektoratet
SOS Rasisme
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Steinerskolene i Norge
Studentorganisasjonene
UNIO
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon – UHO
Universitet og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Utlendingsdirektoratet – UDI
Vitenskapelige høgskoler
VOX – Voksenopplæringsinstituttet
Voksenopplæringsforbundet – VOFO
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund – YS