Høringsinstanser

Actis – Rusfeltets samarbeidsorganisasjon
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barneombudet
De fem regionale helseforetakene
De fem regionene i bufetat
De spesielle helseinstitusjonene DSHI
Den norske lægeforening
Elevorganisasjonene
Faglige råd
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Fellesforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Finansdepartementet
Foreldreutvalget for grunnskolen – FUG
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon – FFO
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon – HSH
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund – KS
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landslaget for udelt og fådelt skole – LUFS
Landsorganisasjonen i Norge – LO
Lærerorganisasjonene
Moderniseringsdepartementet
Norsk Forbund for Fjernundervisning
Norsk forening for terapeutisk samfunn
Norsk Psykologforening
Norsk skolelederforbund
Norsk sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
Organisasjonen for private barneverntiltak
Riksrevisjonen
Samarbeidsforum for norske kollektiver
Sametinget
Sivilombudsmannen
Skolenes Landsforbund
Statens råd for funksjonshemmede
Sysselmannen på Svalbard
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Voksenopplæringsforbundet – VOFO
VOX – Voksenopplæringsinstituttet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS