Høringsinstanser

ABM-utvikling

Abelia

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen NAVO

ASSISTANSE – Foreningen for synshemmede barns sak

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bokmålsforbundet

Bonde og småbrukerlaget

DELTA-senteret

Den norske Forleggerforening

Den norske historiske forening (HIFO)

Departementene

Det nasjonale fagråd for tysk

Elevorganisasjonen

Forskningsstiftelsen FAFO

Faglige råd

Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Fellesrådet for kunstfagene i skolen

Fjernundervisningsinstitusjonene

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Forskningsinsituttet NOVA

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkeskommunene

Fylkesmannen

Grunnskoler for norske barn i utlandet

Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)

Hotell- og næringsmiddelfagenes lærerforening

Human-Etisk Forbund

Høgskoler

IKT-Norge

Islamsk Råd i Norge

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

Kirkerådet

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kristne Friskolers Forbund

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

Landslaget Drama i skolen

Landslaget for kunstfagene i skolen

Landslaget for Matematikk i skolen
Landslaget for moderne språk

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)

Landslaget Fysisk Fostring i Skolen

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillingsombudet

Lærernes Yrkesforbund

Maskinentreprenørenes forbund (MEF)

Mellomkirkelig råd

Mesterbrevnemnda

Montessoriforbundet

Musikernes fellesorganisasjon

Musikk i Skolen

Nasjonale sentra

Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet (tidligere VOX)

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

Noregs Mållag

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Forskningsråd

Norges Frikirkeråd

Norges Idrettsforbund

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

Norges Rederiforbund

Norsk Bibliotekforening

Norsk Filminstitutt

Norsk Forbund for Fjernundervisning (NFF)

Norsk Institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU)

Norsk Lektorlag

Norsk Kulturskoleråd

Norsk Naturforvalterforbund

Norsk Skolelederforbund

Norsk Språkråd

Norsk Sykepleierforbund

Norske Privatskolers Landsforbund

Norske Sivilingeniørenes Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Privatskoleorganisasjonene

Private Barnehagers Landsforbund

Private grunnskoler

Private handelsskolers landsforbund

Private høgskoler

Private videregående skoler

Rikskonsertene

Riksmålsforbundet

Riksteateret

Riksutstillinger

Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sametinget

Samisk Høgskole

Samnemda for NF og NKF

Skolenes landsforbund (SL)

Sosial- og helsedirektoratet

Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Statens råd for funksjonshemmede

Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Enheter og knutepunkt)-

Statlige høgskoler

Statlige videregående skoler

Statstjenestemannsforbundet

Steinerforbundet

Studentorganisasjoner

Studieforbunder

UNESCO-kommisjonen

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

Universiteter

Universitets- og høgskolerådet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)