Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Barneombudet

Båtsfjord kommune

Den norske Advokatforening

Departementene

Elevorganisasjonene

Faglige råd

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Frittstående videregående skoler

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

IMDi

Kristne Friskolers Forbund

KS

Landsorganisasjonen i Norge – LO

LUFS

Lærerorganisasjonene

Møre- og Romsdal fylke

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Montessori Forbund

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

Private Handelsskolers Landsforbund

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudsmannen

Statens råd for funksjonshemmede

Steinerskolene i Norge

Sysselmannen på Svalbard

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tronheim

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Voksenopplæringsforbundet - VOFO

VOX – Voksenopplæringsinstituttet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS