Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
ASSISTANSE – Foreningen for synshemmede barns sak
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Den norske Forleggerforening
Departementene
Elevorganisasjonen
Forskningsstiftelsen FAFO
Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet
Fjernundervisningsinstitusjonene
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Forskningsinsituttet NOVA
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkeskommunene
Fylkesmannen
Grunnskoler for norske barn i utlandet
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Human-Etisk Forbund
Høgskoler
Islamsk Råd i Norge
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kristne Friskolers Forbund
Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillingsombudet
Lærernes Yrkesforbund
Montessoriforbundet
Nasjonale sentra
VOX - Nasjonalt senter for voksnes læring
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Norsk Forbund for Fjernundervisning (NFF)
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU)
Norsk Lektorlag
Norsk Kulturskoleråd
Norsk Skolelederforbund
Norsk Språkråd
Norske Fag- og Friskolers landsforbund (NFFL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Friskoleorganisasjonene
Private grunnskoler
Private handelsskolers landsforbund
Private videregående skoler
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Samisk Høgskole
Skolenes landsforbund (SL)
Sosial- og helsedirektoratet
Statistisk Sentralbyrå (SSB)
Statens råd for funksjonshemmede
Statpeds enheter v/Utdanningsdirektoratet (Enheter og knutepunkt)
Statlige høgskoler
Statlige videregående skoler
Steinerforbundet
Studentorganisasjoner
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
UNIO – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universiteter
Universitets- og høgskolerådet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)