Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Datatilsynet
De nasjonale forskningsetiske komiteer
De regionale helseforetakene
Departementene
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter
Kristne Friskolers Forbund
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nettverk for private høyskoler
NOKUT
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk presseforbund
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Studentunion
Næringslivets Hovedorganisasjon
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Studentenes landsforbund
Studieforbund
UNIO
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høyskolerådet
Universitetssykehusene
Utdanningsdirektoratet
VOX
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Ettersendt 27.10.06:

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
Det Norske Videnskaps-Akademi
Innovasjon Norge
Norges tekniske vitenskapsakademi