Høringsinstanser

ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum)

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bonde- og småbrukerlaget

Den norske Forleggerforening

Departementene

Elevorganisasjonen

FAFO

Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet

Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Fellesrådet for kunstfagene i skolen

Fjernundervisningsinstitusjonene

FOKUS v/ Bjørn Stave, Møreforskning

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkeskommunene

Fylkesmannen v/utdanningsavdelingen

Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)

Hotell- og næringsmiddelfagenes lærerforening

IKT-Norge

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kristne Friskolers Forbund

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestillingsombudet

Lærernes Yrkesforbund

Mental Helse Norge, Pb 298, Sentrum, 3701 Skien

Mesterbrevnemnda

Musikernes fellesorganisasjon

Musikk i Skolen

Nasjonale sentra

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet (tidligere VOX)

Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Forskningsråd

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

Norges Rederiforbund

Norsk Bibliotekforening

Norsk Forbund for Fjernundervisning (NFF)

Norsk Institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk Lektorlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk Naturforvalterforbund

Norsk Skolelederforbund

Norsk Sykepleierforbund

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL)

Norske Sivilingeniørenes Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Private Handelsskolers Landsforbund

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn

Sametinget

Skolenes landsforbund

Statens råd for funksjonshemmede

Statpeds enheter v/Utdanningsdirektoratet

Statstjenestemannsforbundet

Steinerforbundet

Studieforbundene

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratets råd for inkluderende opplæring

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

Universitets- og høgskolerådet

Videregående skoler - fylkeskommunale

Videregående skoler – statlige

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Elevenes Hovedforbund

Handikappedes Landsforbund

Innvandrernes Landsorganisasjon

Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring

Nasjonalt råd for lærerutdanning

Stiftelsen Rett til Utdannelse og Arbeid for Dyslektikere

Voksenopplæringsforbundet

Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Samordna opptak