Høringsinstanser

Høringsliste:

Universiteter og høyskoler
Norgesuniversitetet
Samordna opptak
Statens lånekasse for utdanning
Kommunene
Fylkeskommunene
Videregående skoler
Tekniske fagskoler
Utdanningsdirektoratet
Fjernundervisningsinstitusjoner
VOX
Folkehøgskoler
Norges forskningsråd
Rådet for funksjonshemmede
Likestillingsombudet
Kompetansesenter for likestilling
Elev- og studentorganisasjonene
LO
YS
Akademikerne
Utdanningsgruppens hovedorganisasjon
Lektorlaget
Norsk skolelederforbund
Utdanningsforbundet
Skolenes landsforbund
Forskerforbundet
FUG
Sametinget
ALLFORSK 
Arbeidsforskningsinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Institutt for samfunnsforskning
NIKK Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
STEP-gruppen (Studier i teknologi, innovasjon og økonomisk politikk)
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Norsk institutt for by- og regionforskning
Agderforskning
Finnmarksforskning
Møreforskning Molde, Volda og Ålesund
NORUT Samfunnsforskning AS
Nord-Trøndelagforskning
Nordisk samisk institutt - Sámi Instituhtta
Nordlandsforskning
Stiftelsen Østfoldforskning
Telemarkforskning Bø
Telemarkforskning Notodden
Østlandsforskning
Rogalandsforskning
UNIFOB
Norske arkitekters landsforbund
Norske industridesigneres forening