Høringsinstanser

Departementene

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Akademikerne

Aktive foreldre

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforening (NAVO)

Baháisamfunnet

Barneombudet

Buddistforbundet

CIVITA

CULCOM v/UiO (Kulturell kompleksitet i det nye Norge)

De statlige helseforetakene

Den norske helsingforskomité

Den katolske kirke v/Oslo katolske bispedømme

Det Mosaiske Trossamfunn

Det Utdanningsvitenskapelige fakultet UiO

Elevorganisasjonen

FAFO

Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Forbrukerombudet

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Friskoleorganisasjonene

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Gurdwaraen i Norge

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

HL-sentret

Human-Etisk Forbund

Human Right Service

IKO – kristelig pedagogisk senter

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Islamsk Råd i Norge

Kanvas

Kirkerådet

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

KS

Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS)

Landsrådet for norske barn – og ungdomsorganisasjoner

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lærernes Yrkesforbund

Mangfold i arbeidslivet

Mellomkirkelig råd

Menneskerettighetshuset

Nasjonal Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

NIFU STEP

NOKUT

Norges Forskningsråd

Norges Handicapforbund

Norges Idrettforbund

Norges Kristne Råd

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Bedriftsforbund

Norsk Bibliotekforening

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Norsk innvandrerforum

Norsk Kulturskoleråd

Norsk kveners forbund

Norsk Lektorlag

Norsk senter for flerkulturell verdiskapning

Norsk Skolelederforbund

Norsk Studentunion

Norske kvinners sanitetsforening

NOVA

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet

Organisasjon mot offentlig diskriminering

Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

Private grunnskoler som er godkjent etter oppl. § 2-12

Private høgskoler

Redd Barna

Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sametinget

Samnemda for NF og NKF

Sanatan Mandir Sabha

SEFIA, Høgskolen i Oslo

Senter for interkulturell kommunikasjon

Senter for menneskerettigheter, UiO

Senter mot etnisk diskriminering

Skolenes landsforbund

SRY v/Utdanningsdirektoratet

Statens råd for funksjonshemmede

Statlige høgskoler

Statlige videregående skoler

Statstjenestemannsforbundet

Steinerbarnehagene i Norge

Studentenes Landsforbund

Studieforbundene

Trygge barnehager AS

UNIO

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

Universiteter

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

VOX

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)