Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Elev- og studentorganisasjoner
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
LO
Nettverk for private høyskoler
Norges Farmaceutiske Forening
Norgesuniversitetet (tidligere SOFF)
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Psykologforening
Norsk radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Politidirektoratet
Samordna opptak
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Statens lånekasse for utdanning
Unio
Universiteter og høgskoler under universitets- og høyskoleloven
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
YS