Høringsinstanser

Akademikerne
ANSA
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
Departementene
Handel- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Hovedorganisajonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
Høyskolene (statlige og private)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Landsorganisasjonen (LO)
Nettverk for private høyskoler (NPH)
NOKUT
Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)
Norsk studentunion (NSU)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Samordna opptak
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Studentenes Landsforbund (StL)
Universitetene
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Yrkesoganisasjonenes sentralforbund (YS)