Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Departementene    
Universiteter og høyskoler    
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Forsvarets høyskoler
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
Studentorganisasjonene 
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
Steinerskolen i Norge
Sosialistisk opplysningsforbund
NOKUT      
Utdanningsdirektoratet
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU
Samordna opptak
Statens lånekasse for utdanning
Samskipnadsrådet
Norges forskningsråd
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Forskningsparkene
Kristne Friskolers forbund
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Datatilsynet
Statistisk sentralbyrå - SSB
Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
Norges Ingeniørorganisasjon - NITO
Norges Farmaceutiske Forening
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon – HSH
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
Lærernes Yrkesforbund
Norsk Lektorlag
Utdanningsforbundet
Elevorganisasjonene
UDI