Høringsinstanser

Departementene

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Akademikerne

Aktive foreldre

Arbeidsgiverforening (NAVO)

Barneombudet

CULCOM v/UiO (Kulturell kompleksitet i det nye Norge)

Datatilsynet

De statlige helseforetakene

Det Utdanningsvitenskapelige fakultet UiO

Dysleksiforbundet

Elevorganisasjonen

FAFO

Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Privatskoleorganisasjonene

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Kristne friskolers forbund (KFF)

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Longyearbyen lokalstyre

Lærernes Yrkesforbund

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Nasjonal Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

NIFU STEP

Norges Forskningsråd

Norges Handicapforbund

Norsk Bibliotekforening

Norske fag- og friskolers forbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Norsk foreldrelag for funksjonshemmede

Norsk Forbund for fjernundervisning

Norsk innvandrerforum

Norsk Kulturskoleråd

Norsk Lektorlag

Norsk Montersorriforbund

Norsk senter for flerkulturell verdiskapning

Norsk Skolelederforbund

Norsk Studentunion

NOVA

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet

Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning

Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12

Private skoler med rett til statstilskudd

Riksrevisjonen

Riksarkivet

Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (SRY) v/ Utdanningsdirektoratet

Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)

Sametinget

Samnemda for NF og NKF

Samordna opptak

SEFIA, Høgskolen i Oslo

Senter for interkulturell kommunikasjon

Senter mot etnisk diskriminering

Sivilombudsmannen

Skolenes landsforbund

Statens lånekasse for utdanning

Statens råd for funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statlige videregående skoler

Steinerskolene i Norge

Studentenes Landsforbund

Sysselmannen på Svalbard

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Universiteter

Universitets- og høgskolerådet

VOX – voksenopplæringsinstituttet

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)