Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bonde- og småbrukerlaget
Den norske Forleggerforening
Departementene
ECON
Elevorganisasjonen
FAFO
Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet
Fagskolene
Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fellesrådet for kunstfagene i skolen
Fjernundervisningsinstitusjonene
FOKUS v/ Bjørn Stave, Møreforskning
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Forum for fagskoler
Frischsenteret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkeskommunene
Fylkesmannen v/utdanningsavdelingen
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Hotell- og næringsmiddelfagenes lærerforening
Høyskolene
IKT-Norge
Institutt for samfunnsforskning
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kristne Friskolers Forbund
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Likestillingsombudet
Lærernes Yrkesforbund
Mesterbrevnemnda
Nasjonale sentra
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet (tidligere VOX)
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag
Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning
Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Forskningsråd
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
Norges Rederiforbund
Norsk Bibliotekforening
Norsk Forbund for Fjernundervisning (NFF)
Norsk Institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU STEP)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund Norsk Naturforvalterforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL)
Norske Sivilingeniørenes Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Private Handelsskolers Landsforbund
Rokkansenteret
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sametinget
Skolenes landsforbund
SINTEF
Statens råd for funksjonshemmede
Statpeds enheter v/Utdanningsdirektoratet
Statstjenestemannsforbundet
Steinerforbundet
Studieforbundene
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratets råd for inkluderende opplæring
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Universitetene
Universitets- og høgskolerådet
Videregående skoler - fylkeskommunale
Videregående skoler – statlige
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Elevenes Hovedforbund
Handikappedes Landsforbund
Innvandrernes Landsorganisasjon
Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring
Nasjonalt råd for lærerutdanning
Stiftelsen Rett til Utdannelse og Arbeid for Dyslektikere
Voksenopplæringsforbundet
Norges Tekniske Vitenskapsakademi
Samordna opptak