Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Barne- og likestillingsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Dronning Mauds Minne Høgskole
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
NLA Lærerhøgskolen
Samisk høgskole/Sámi allaskuvla
Universitetet i Agder
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høgskoler
KS
Private Barnehagers Landsforbund
Sametinget
NSU
StL
Språkrådet
Riksrevisjonen
Studentsamskipnadene
NOKUT
Utdanningsforbundet
Steinerskolen i Norge
Utdanningsdirektoratet
LO
UNIO
Fylkesmannsembetene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
NTL
Dysleksiforbundet i Norge
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjon (SAFO)
Statens råd for funksjonshemmede
Institutt for Kristen Oppseding
Utdanning.no
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
Sosialistisk opplysningsforbund
YS
Vox
Uninett AS