Høringsinstanser

Departementene
Universiteter og høyskoler (statlige og private)

Akademikerne
Association of Norwegian Students Abroad – ANSA
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektenes Fagforbund
Bibliotekarforbundet
Datatilsynet
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Den Norske Jordmorforening
Den norske Legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det Norske Diakonforbund
Fagskolene
Fellesorganisasjonene for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Folkehøgskolerådet
Forskerforbundet
Forsvarets skolesenter
Forum for fagskoler
Forum for fylkesutdanningssjefer -FFU
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon - HSH
Innovasjon Norge
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
KS - kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kristne Friskoler forbund
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lærernes Yrkesforbund
Maritim Utdanningsforum
Maskinentreprenørenes Forbund - MEF
Musikernes fellesorganisasjon
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i sosial- og helsefag - NUFHS
Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler - NUTF
Naturviterforbundet
Nettverk for private høyskoler
NOKUT      
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO
Norges Ingeniørorganisasjon - NITO
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norges Sjøoffisersforbund
Norgesuniversitetet
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning - NFF
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk kulturskoleråd
Norsk Lektorlag
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentunion
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag - NTL
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
Parat
Politihøgskolen
Presteforeningen
Regionale helseforetak
Riksrevisjonen
Samarbeidsrådet for fagskoleutdanning
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring - SRY
Sametinget
Samfunnsviternes fagforening
Samfunnsøkonomenes Fagforening
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU
Siviløkonomene
Skolenes landsforbund
Skoler godkjent etter kap. 6 A i privatskoleloven
Sosial- og helsedirektoratet
Sosialistisk opplysningsforbund
STAFO
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå - SSB
Steinerskoleforbundet i Norge
Stipendiatorganisasjonene i Norge – SiN
Studentenes Landsforbund – StL
Studentsamskipnadene
Studieforbundene
Teknisk-naturvitenskapelig forening - Tekna
Uninett AS
Unio
Universitets- og høgskolerådet
Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund
Universitetssykehusene
Utdanning.no      
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Voksenopplæringsforbundet - Vofo
Vox
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS