Høringsinstanser

Akademikerne
ANSA
Elev- og Studentorganisasjoner
Forskerforbundet
Forsvarets skolesenter
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Hovedsammenslutningene
Kommunenes Sentralforbund
KS, Nordland
Kommunene i Nordland
KRD
Landsorganisasjonen i Norge – LO
Landsorgabnisasjonen, Nordland
Lærernes Yrkesforbund
Nettverk for private høyskoler
NOKUT  
Nordlandsforskning
Norges forskningsråd
Norges Ingeniørorganisasjon - NITO
Norgesuniversitetet
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk Lektorlag
Norsk Polarinstitutt
Norsk Presseforbund
Norsk senter for bygdeforskning
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag – NTL
NTL, Nordland
Norut Tromsø AS
NSU
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
NHO Nordland
HSH Nordland
Parat
Politihøgskolen
Regionale helseforetak
Riksrevisjonen
Sametinget
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU
SHD
Skolenes landsforbund
Sosialistisk opplysningsforbund
Statens lånekasse for utdanning
Steinerskolen i Norge
StL
Studentsamskipnadene
Uninett AS
Unio
Unio, Nordland
Universiteter og høyskoler    
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssykehusene
Utdanning.no 
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS
YS, Nordland