Høringsinstanser

Berørte departementer    (NHD, BLID, HOD, LMD, KRD; FKD)
Universiteter og høyskoler    (statlige og private)
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Forsvarets skolesenter
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
Studentorganisasjonene   Norske studentorganisasjoner (NSO) og ANSA
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
NOKUT      
Norges forskningsråd
Regionale helseforetak
Universitetssykehusene
Stipendiatorganisasjonene
Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
Norges Ingeniørorganisasjon - NITO
Norges Farmaceutiske Forening
Arkitektenes Fagforbund
Bibliotekarforbundet
Den Norske Jordmorforening
Den norske Legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det Norske Diakonforbund
Fellesorganisasjonene for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forskerforbundet
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon
Naturviterforbundet
Norges Juristforbund
Norsk Radiografforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Psykologforening
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag - NTL
Parat
Presteforeningen
Samfunnsviternes fagforening
Samfunnsøkonomenes Fagforening
Siviløkonomene
Skolenes landsforbund
STAFO
Teknisk-naturvitenskapelig forening - Tekna
Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund
Utdanningsforbundet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon - HSH
Kommunenes Sentralforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
Agderforskning
Arbeidesforskningsinstituttet AS
Bioforsk
Chr.Michelsenes Institutt
Christian Michelsen Research AS
CICERO Senter for klimaforskning
Det Norske Vitenskapsakademi
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarets forskningsinstitutt
Fridtjof Nansens Institutt
Havforskningsinstituttet
Institutt for energiteknikk
Institutt for fredsforskning
Institutt for samfunnsforskning
International Research Institute of Stavanger AS
Kreftregistret, Institutt for befolkningsbasert kreftforskning
Meteorologisk institutt
Møreforsking
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning
NOFIMA AS       
Nordlandsforskning
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
NORSAR
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk institutt for genøkologi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for vannforskning
Norsk lokalhistorisk instiutt
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS
Norsk Polarinstitutt
Norsk Regnesentral
Norsk senter for bygdeforskning
Norsk Senter for Studier av Problematferd og Innovativ Praksis
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Norut Tromsø AS
NTNU Samfunnsforskning AS
Samfunns- og næringslivsforskning AS
Simula Research Laboratory
Sintef - Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statistisk sentralbyrås forskningsvirksomhet
Statens institutt for forbruksforskning
Stiftelsen Frischesenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Stiftelsen TISIP
Stiftelsen Østfoldforskning
Telemark Teknisk Industrielle Utviklingssenter
Telemarksforsking - Bø
Telemarksforsking - Notodden
Transportøkonomisk institutt
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Unik
Universitetssenteret på Svalbard AS
Vestlandsforsking
Veterinærinstituttet
Østlandsforskning