Høringsinstanser

Berørte departementer    (NHD, BLD, HOD, LMD, KRD og FKD)
Universiteter og høyskoler (statlige og private)
Universitetssykehusene
Politihøgskolen
Forsvarets høgskole
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Fagskoler
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Forum for fagskoler
Skoler godkjent etter kap. 6 A i privatskoleloven
Kristne Friskoler forbund
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning - NFF
Skolenes landsforbund
Sosialistisk opplysningsforbund
Steinerskoleforbundet i Norge
Voksenopplæringsforbundet - Vofo
Forskerforbundet
Stipendiatorganisasjonene i Norge – SiN
Studentorganisasjonene (Norsk studentorganisasjon og ANSA)
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Folkehøgskolerådet
Forum for fylkesutdanningssjefer -FFU
Nasjonalt fagskoleråd
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i sosial- og helsefag - NUFHS
Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler - NUTF
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk kulturskoleråd
Rådet for fylkeskommunale fagskoler
Samarbeidsrådet for fagskoleutdanning
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring - SRY
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning – SIU
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens lånekasse for utdanning
Studentsamskipnadene
Uninett AS
Utdanning.no
Utdanningsdirektoratet
Vox
Datatilsynet
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Innovasjon Norge
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norsk senter for menneskerettigheter (UiO)
Riksrevisjonen
Sametinget
Sosial- og helsedirektoratet
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå - SSB
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektenes Fagforbund
Bibliotekarforbundet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det Norske Diakonforbund
Fellesorganisasjonene for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon - HSH
KS - kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Lærernes Yrkesforbund
Maritim Utdanningsforum
Maskinentreprenørenes Forbund - MEF
Musikernes fellesorganisasjon
Naturviterforbundet
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norges Sjøoffisersforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag - NTL
Norske arkitekters landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
Parat
Presteforeningen
Regionale helseforetak
Samfunnsviternes fagforening
Samfunnsøkonomenes Fagforening
Siviløkonomene
STAFO
Teknisk-naturvitenskapelig forening - Tekna
Unio
Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
Agderforskning
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Bioforsk
Chr. Michelsenes Institutt
Christian Michelsen Research AS
CICERO Senter for klimaforskning
Det Norske Vitenskapsakademi
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarets forskningsinstitutt
Fridtjof Nansens Institutt
Havforskningsinstituttet
Institutt for energiteknikk
Institutt for fredsforskning
Institutt for samfunnsforskning
International Research Institute of Stavanger AS
Kreftregistret, Institutt for befolkningsbasert kreftforskning
Meteorologisk institutt
Møreforsking
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning
NOFIMA AS       
Nordlandsforskning
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
NORSAR
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk institutt for genøkologi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for vannforskning
Norsk lokalhistorisk instiutt
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS
Norsk Polarinstitutt
Norsk Regnesentral
Norsk senter for bygdeforskning
Norsk Senter for Studier av Problematferd og Innovativ Praksis
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Norut Tromsø AS
NTNU Samfunnsforskning AS
Samfunns- og næringslivsforskning AS
Simula Research Laboratory
Sintef - Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statistisk sentralbyrås forskningsvirksomhet
Statens institutt for forbruksforskning
Stiftelsen Frischesenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Stiftelsen TISIP
Stiftelsen Østfoldforskning
Telemark Teknisk Industrielle Utviklingssenter
Telemarksforsking - Bø
Telemarksforsking - Notodden
Transportøkonomisk institutt
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Unik
Universitetssenteret på Svalbard AS
Vestlandsforsking
Veterinærinstituttet
Østlandsforskning