Høringsinstanser

Departementene
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høyskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Forsvarets skolesenter
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
Studentorganisasjonene
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
Steinerskolen i Norge
Sosialistisk opplysningsforbund
YS
NOKUT      
Utdanningsdirektoratet
Skoler godkjent etter kap. 6 A i privatskoleloven
Vox
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU
Samordna opptak
Statens lånekasse for utdanning
Uninett AS
Studentsamskipnadene
Samskipnadsrådet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Unio
Landsorganisasjonen
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
KS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Utdanningsforbundet
Den norske Legeforening
Den norske tannlegeforening
Forskerforbundet
Lærernes Yrkesforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag
Parat
Skolenes landsforbund
Elevorganisasjonen
Stipendiatorganisasjonene
Innovasjon Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Utdanning.no
Private Barnehagers landsforbund
Institutt for Kristen Oppseding
Folkehøgskolerådet
Nifu Step
Gáldu
Norske Samers Riksforbund
Samerådet
Varanger Samiske Museum
Samisk Arkiv
Det internasjonale fag- og formidlingssenteret for reindrift
Samenes folkeforbund
Samisk KvinneForum