Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Universiteter og høyskoler    
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Studentsamskipnadene
Samskipnadsrådet
Forsvarets skolesenter
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
Studentorganisasjonene
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal – og regionaldepartementet
Elevorganisasjonen
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Husbanken
KS
Sivilombudsmannen
Statens råd for funksjonshemmede
Statens lånekasse for utdanning
Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (anker STI)
Stiftelsen Haukelandsbakken Studenthjem
Stiftelsen Studentboliger i Levanger
Stiftelsen Studentenes Hus Steinkjer
Stiftelsen Studenterhjemmet av 1875
Stiftelsen studiehjem for unge piker
Stiftelsen Ådland studentheim Stord
Steinerskolen i Norge
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
Sosialistisk opplysningsforbund
YS