Høringsinstanser

Aktive Foreldre
Alle landets ikke-kommunale barnehager
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Barne- og ungdomsarbeiderforbundet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barnehageforbundet
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Delta
De statlige helseforetakene
Den Norske Stats Husbank
Espira
Fagforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen
Fornyings-, administrasjons-, og kirkedepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdom
Fylkesmannsembetene
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handikappede Barns Foreldreforening
Helse- og omsorgsdepartementet
Høgskoler som gir førskolelærerutdanning:
Høgskolen Bodø
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskulen i Sogn og fjordane
Høgskulen i Volda
Dronnings Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Justisdepartementet
Kanvas
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Kommunal- og regional departementet
Kommunene
Konkurransetilsynet
Kristent Pedagogisk Forbund
KS
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen Lokalstyre
Lovdata
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Norges Bygdekvinnelag
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk helse- og sosialforbund
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd
Norsk Montessoriforbund
Norsk studentunion
Norske Samers Riksforbund
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Næringslivets hovedorganisasjon
OMEP Norge c/o Elin Eriksen Ødegaard, Senter for utdanningsforskning
Organisasjonen for private barnehager i Larvik
Private barnehagers landsforbund
Redd Barna
REFORM -ressurssenter for menn
Rådet for funksjonshemmede
Samediggi/Sametinget
Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla
Samskipnadsrådet c/o SiO
Statistisk sentralbyrå
Steinerbarnehagene i Norge
Stiftelsen Husmødrenes barnehagen i Bergen
Studentenes Landsforbund
Sysselmannen på Svalbard
Sørlandets kompetansesenter
Trygge barnehager A/S
Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og
Universitetene
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet