Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Berørte departementer (JD, NHD, FIN, HOD, KRD, KUD og FAD)
Universiteter og høyskoler (statlige og private)
Politihøgskolen
Forsvarets høgskole
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Fagskoler
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Forum for fagskoler
Kristne Friskoler forbund
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning - NFF
Skolenes landsforbund
Sosialistisk opplysningsforbund
Steinerskoleforbundet i Norge
Voksenopplæringsforbundet - Vofo
Forskerforbundet
Stipendiatorganisasjonene i Norge – SiN
Studentorganisasjonene (Norsk studentorganisasjon, ANSA og fagskolestudentorganisasjonen)
Folkehøgskolerådet
Forum for fylkesutdanningssjefer -FFU
Nasjonalt fagskoleråd
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i sosial- og helsefag - NUFHS
Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler - NUTF
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk kulturskoleråd
Rådet for fylkeskommunale fagskoler
Samarbeidsrådet for fagskoleutdanning
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring - SRY
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning – SIU
Statens lånekasse for utdanning
Studentsamskipnadene
Utdanning.no
Utdanningsdirektoratet
Vox
Datatilsynet
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Riksrevisjonen
Sametinget
Sosial- og helsedirektoratet
Statistisk sentralbyrå - SSB
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Fellesorganisasjonene for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon - HSH
KS - kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Musikernes fellesorganisasjon
Norsk Presseforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Tjenestemannslag - NTL
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
Parat
Siviløkonomene
STAFO
Teknisk-naturvitenskapelig forening - Tekna
Unio
Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning