Høringsinstanser

Departementene
Universitets- og høyskolerådet
Universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler
Nettverk for private høyskoler
Norsk studentorganisasjon

Sametinget
Gáldu
Samerådet
Varanger Samiske Museum
ARRAN
Samisk Arkiv
Det internasjonale fag- og formidlingssenteret for reindrift
Samenes folkeforbund
Samisk KvinneForum

Fylkeskommuner

Norges forskningsråd
FFA, Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)
NIKU
Nordlandsforskning
NINA
NORUT
SANKS
ISF
NOVA

NOKUT
Utdanningsdirektoratet
Vox
SIU
Uninett AS
Studentsamskipnadene
Samskipnadsrådet
Norgesuniversitetet
Statens lånekasse

Unio
LO
YS
Akademikerne

NHO
Virke

Tjenestemannsorganisasjonene i universitets- og høyskolesektoren
Kommunenes sentralforbund