Høringsinstanser

Departementene

Universiteter og høyskoler

Universitets- og høgskolerådet

Nettverk for private høgskoler

Norges forskningsråd

NOKUT

SIU

Samordna opptak

Norgesuniversitetet

Norsk forbund for fjernundervisning

Uninett AS

Vox

Utdanningsdirektoratet

De faglige rådene v/Utdanningsdirektoratet

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) v/Utdanningsdirektoratet

KS

Oslo Kommune

Fylkesmennene

NSO

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Elevorganisasjonen

Foreldreutvalget for grunnskolen

Utdanningsforbundet

Forskerforbundet

Norsk Lektorlag

Norsk Skolelederforbund

Skolenes landsforbund

Lærernes Yrkesforbund

Musikernes Fellesorganisasjon

NITO

Tekna

Naturviterne

Fellesorganisasjonen

Norges Juristforbund

Norges Sykepleieforbund

Samfunnsøkonomenes Fagforening

Siviløkonomene

NTL

Fagforbundet

UNIO

LO

Akademikerne

YS

Næringslivets Hovedorganisasjon

HSH

Abelia

Norsk kulturråd

Språkrådet

Fellesrådet for kunstfagene i skolen

Musikk i skolen

Fremmedspråksenteret

Kunst- og kultursenteret

Lesesenteret

Matematikksenteret

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Naturfagsenteret

Nynorsksenteret

RENATE

Senter for IT i utdanningen (ITU)

Skrivesenteret

Riksrevisjonen

Redd Barna

Barneombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Statens råd for funksjonshemmede

Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjon (SAFO)

Dysleksiforbundet i Norge

Institutt for Kristen Oppseding

KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Norsk senter for Menneskerettigheter

Norsk Presseforbund

Innovasjon Norge