Høringsinstanser

Departementene
Folkehøgskolerådet
Forbundet Steinerskolene i Norge
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Kristne Friskolers Forbund
Forum for Fagskoler
Nettverk for private høyskoler
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet

ANSA Association of Norwegian Students Abroad
Elevorganisasjonen
Norsk studentorganisasjon (NSO)
Norske Dansekunstnere
Samskipnadsrådet
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI
Studentsamskipnadene

Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Kommunenes sentralforbund (KS)
Hovedorganisasjonen Virke

Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Unio
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Unge funksjonshemmede
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Jushjelpa i Midt-Norge
Juss-Buss
JURK
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

NAV
NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning
Rådet for offentlige fagskoler (RFF)
Utdanningsforbundet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)