Høringsinstanser

Departementene
Universiteter og høyskoler (statlige og private)
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Riksrevisjonen
Sivilombudsmannen
Sametinget
Norsk studentorganisasjon (NSO)
ANSA
NOKUT      
Den nasjonale nemnda for politiattest c/o HiOA
Felles klagenemnd for saker etter universitets- og høyskoleloven c/o Samordna opptak
Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS

Cristin
Utdanningsdirektoratet
Vox
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU
Samordna opptak
Statens lånekasse for utdanning
Uninett AS
Studentsamskipnadene
Samskipnadsrådet
Norges forskningsråd
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Forskningsparkene
Kristne Friskolers forbund
Nasjonalt fagskoleråd
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Forum for fagskoler
Norgesuniversitetet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Datatilsynet
Statistisk sentralbyrå - SSB
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund

Sosialistisk opplysningsforbund
Advokatforeningen
Arkitektenes Fagforbund
Akademikerforbundet
Bibliotekarforbundet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det Norske Diakonforbund
Econa
Fellesorganisasjonen
Forskerforbundet
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon
Naturviterne
NITO
Norges Juristforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag – NTL
Parat
Presteforeningen
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Skolenes landsforbund
STAFO
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Utdanningsforbundet