Høringsinstanser

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Private grunnskoler
Private videregående skoler
Statlige grunn- og videregående skoler
Universiteter/Høgskoler

Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barneombudet
Datatilsynet
Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonen
Fafo
Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet
Fellesorganisasjonen (FO)
Fleksibel utdanning Norge (FuN)
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Forskningsrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Friskolenes Kontaktforum
Hovedorganisasjonen Virke
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
ISAAC Norge (International Society for Augmentative and Alternative Communication)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kristne Friskolers Forbund (KFF)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lykkelige barn- Nettverk for foreldre med høyt begavede barn
Lærernes Yrkesforbund (LY)
Multikultuelt Initiativ- og Ressursnettverk (MIR)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonalt Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Norges Handicapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk innvandrerforum
Norsk Lektorlag
Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentorganisasjon
Norsk Montessoriforbund
Norske Fag og Friskolers Forbund (NFFL)
NOVA Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Sametinget
Samordna opptak
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Språkrådet
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) v/Utdanningsdirektoratet
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Steinerskoleforbundet
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Unio Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Universitets- og høgskolerådet
VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)