Høringsinstanser

Berørte departementer (JD, NHD, FIN, HOD, KRD, KUD og FAD)

Fagskoler

Forum for fagskoler

Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag – NUFHO

Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler – NUTF

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT

Organisasjon for norske fagskolestudenter

Rådet for fylkeskommunale fagskoler

Samarbeidsrådet for fagskoleutdanning

Universiteter og høyskoler (statlige og private)

Politihøgskolen

Forsvarets høgskole

Universitets- og høgskolerådet

Nettverk for private høyskoler

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Kristne Friskoler Forbund – KFF

Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning – NFF

Sosialistisk opplysningsforbund

Steinerskoleforbundet i Norge

Voksenopplæringsforbundet – Vofo

Norsk studentorganisasjon

Folkehøgskolerådet

Forum for fylkesutdanningssjefer – FFU

Norges forskningsråd

Norgesuniversitetet

Norsk kulturskoleråd

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring – SRY

Samordna opptak

Samskipnadsrådet

Senter for internasjonalisering av utdanning – SIU

Statens lånekasse for utdanning

Studentsamskipnadene

Utdanning.no

Utdanningsdirektoratet

Vox

Datatilsynet

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Riksrevisjonen

Sametinget

Sosial- og helsedirektoratet

Statistisk sentralbyrå – SSB

Akademikerne

Econa

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Arbeidsgiverforeningen Spekter

KS – kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge – LO

Fellesorganisasjonene for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Musikernes fellesorganisasjon

Norsk Tjenestemannslag – NTL

Skolenes landsforbund

Norsk Presseforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

Unio

Akademikerforbundet

Forskerforbundet

Utdanningsforbundet

Virke - hovedorganisasjonen

YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Parat

Skolelederforbundet

STAFO

NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning