Høringsinstanser

Arbeidsgiverforeningen Spekter
BIS Sentralstyret
Finansdepartementet
Forsvarets høgskole
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
International Students' Union of Norway
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Krigsskolen
Landsorganisasjonen i Norge
Luftkrigsskolen
Nasjonalt fagskoleråd ved Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Nettverk for private høyskoler
Norsk Presseforbund
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Norsk tjenestemannslag
Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjonen for norske fagskolestudenter
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
Samskipnadsrådet Sjøkrigsskolen
Sosialistisk opplysningsforbund
Steinerskoleforbundet
Studentsamskipnadene
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
UtdanningsforbundetYrkesorganisasjonenes Sentralforbund