Høringsinstanser

Høringsliste

Departementene
Universiteter og høyskoler                                      (statlige og private)
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssenteret på Svalbard AS
Norges forskningsråd
Det Norske Vitenskapsakademi
Forskningsinstituttenes fellesarena
Nettverk for private høyskoler Forsvarets høgskole
Politihøgskolen Sametinget
Norske studentorganisasjon(NSO)
Stipendiatorganisasjonene
Akademikerne Landsorganisasjonen i Norge - LO
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
Norges Ingeniørorganisasjon - NITO
Norges Farmaceutiske Forening
Arkitektenes Fagforbund
Akademikerforbundet (tidl.Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund)
Bibliotekarforbundet
Den Norske Jordmorforening
Den norske Legeforening  
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det Norske Diakonforbund
Econa (tidl. siviløkonomene )
Fellesorganisasjonene for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forskerforbundet
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon Naturviterforbundet
Norges Juristforbund Norsk Radiografforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Psykologforening
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag - NTL
Parat
Presteforeningen
Samfunnsviternes fagforening
Samfunnsøkonomenes
Fagforening
Skolenes landsforbund
STAFO
Teknisk-naturvitenskapelig forening - Tekna Utdanningsforbundet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
NOKUT
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU
Norgesuniversitetet
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Statistisk sentralbyrå – SSB

Kopi:
Domstolsadministrasjonen
Norsk senter for Menneskerettigheter Norsk Presseforbund
Steinerskolen i Norge Sosialistisk opplysningsforbund Riksrevisjonen
SMK