Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Høringsinstanser:

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Sametinget
Barneombudet
Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Sivilombudsmannen
Språkrådet
Statens lånekasse for utdanning
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Abelia – forum for friskoler
Friskolenes Kontaktforum
Kristne Friskolers Forbund (KFF)
Norsk Montessoriforbund
Norske Fag og Friskolers Forbund (NFFL)
Private Handelsskolers Landsforbund
Steinerskoleforbundet
The Norwegian International Baccalaureate Schools (NIBS)
Private grunnskoler
Private videregående skoler
Statlige grunn- og videregående skoler
Akademikerne Aktive foreldre
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo
Elevorganisasjonen
Fafo
Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Hovedorganisasjonen Virke
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen
Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Longyearbyen lokalstyre
Lykkelige barn- nettverk for foreldre med høyt begavede barn
Lærernes Yrkesforbund
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonalt Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter NIFU STEP
Norges Forskningsråd
Norges Handicapforbund
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning
Norsk innvandrerforum
Norsk kulturskoleråd
Norsk Lektorlag
Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentorganisasjon NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Olympiatoppen
Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for estetiske fag c/o Musikk i Skolen
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Samnemda for NF og NKF
Samordna opptak  SEFIA
Høgskolen i Oslo
Senter mot etnisk diskriminering
Skolenes landsforbund
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) v/Utdanningsdirektoratet
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Universiteter/Høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
VOX – voksenopplæringsinstituttet
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)