Ny giv for skolesvake i Chicago

Analyser

Frafallet på en high school med mange fattige og skolesvake elever gikk ned da elevene fikk intensivundervisning i matematikk.

Elevene fikk én times intensiv undervisning i mattematikk hver dag. En time i uken deltok de i et veiledningsprogram som la vekt på ikke-kognitive ferdigheter.

Programmene har ifølge forskerne ført til mye bedre matteferdigheter hos elevene og økt sannsynlighet for at de følger normal studieprogresjon.

Forskerne mener funnene skiller seg fra funnene i annen forskning på tiltak rettet mot svake elever. Ifølge dem finnes det få eksempler på tiltak rettet mot denne gruppen som har vist seg effektive.

Intensiv matte

Programmet i Chicago besto av to komponenter. For det første inkluderte det én times intensivopplæring i matematikk hver dag med maksimalt to elever per lærer. Undervisningen i intensivopplæringen var basert på læreplaner, men var ifølge forskerne fleksibel slik at elevene fikk undervisning tilpasset nivået de til enhver tid befant seg på. Undervisningen la også tung vekt på formativ vurdering.

Intensivopplæringen er basert på et program utformet av organisasjonen Match Education. Opplæringen ble hovedsakelig gjennomført av nylig uteksaminerte collegestudenter med gode matteferdigheter og egnede personlige egenskaper, men uten formelle lærerkvalifikasjoner. Det var forskerteamet bak eksperimentet som valgte ut lærerne i programmet. Undervisningen var et alternativ til ordinær undervisning.

Lærte selvkontroll

Programmet omfattet for det andre deltakelse i opplegget ”Becoming  a Man” (BAM), utviklet av den frivillige organisasjonen Youth Guidance. Programmet bygger på kognitiv atferdsterapi og inkluderer blant annet utvikling av ikke-kognitive ferdigheter som selvkontroll og impulskontroll. Omfanget var én time per uke (maks 27 ganger) med en gruppestørrelse på mellom 10-15 elever. Deltakelse gikk på bekostning av deltakelse i vanlig undervisning.

Forskere refererer til en tidligere studie av BAM som viser at programmet har redusert voldstilbøyeligheten og økt skoletilhørigheten for deltakerne. Den refererte studien viste imidlertid at programmet ikke hadde noen effekt på elevenes skoleresultater.

Programmet omfattet 106 mannlige, fattige, skolesvake 9. og 10. klassinger med mye fravær og disiplinproblemer ved en high school i det utsatte området South Side i Chicago.

48 elever fikk tilbud om deltakelse i både intensivopplæring og BAM, 24 elever fikk tilbud om deltakelse utelukkende i BAM, mens kontrollgruppen besto av 34 elever som fulgte vanlig skoleløp.

Gode effekter

Etter deltakelse i et snaut skoleår finner forskerne blant andre følgende effekter for deltakerne i de to eksperimentgruppene:

 

  • bedre skår på en standardisert mattetest (65 prosent av et standardavvik),  effekten tilsvarer det en gjennomsnittlig amerikansk elev lærer i matematikk i løpet av tre år.
  • færre stryk i enkeltfag
  • reduksjon i fravær tilsvarende 2,5 uker årlig
  • 50 prosent økning i sannsynligheten for å følge normal studieprogresjon, tilsvarende forventet økt gjennomføringsrate på 14 prosentpoeng

 

På grunn av svakheter ved gjennomføringen av eksperimentet klarer ikke forskerne å si noe sikkert om forskjeller i effekter mellom de to eksperimentgruppene og heller ikke om den relative effekten av programmets to komponenter.

Dette er et pilotprosjekt. Etter de lovende resultatene har borgermesteren i Chicago bestemt at programmet skal prøves ut på ytterligere 1000 elever fordelt på 12 skoler neste skoleår.

 

Kilder

Philip J. Cook, Kenneth Dodge, George Farkas, Roland G. Fryer, Jr, Jonathan Guryan, Jens Ludwig, Susan Mayer, Harold Pollack, Laurence Steinberg
The (Surprising) Efficacy of Academic and Behavioral Intervention with Disadvantaged Youth: Results from a Randomized Experiment in Chicago
NBER Working Paper No. 19862 Issued in January 2014

 

 

Til toppen