Flere menn - ingen løsning

Analyser

Om læreren er kvinne eller mann, betyr lite for hvor godt elevene gjør det på skolen. Flere mannlige lærere er derfor ingen magisk medisin mot gutters svake skoleprestasjoner.

(17.11.2009)

Det er godt dokumentert at jenter gjør det noe bedre på skolen enn gutter. Fra flere hold blir det hevdet at for få mannlige rollemodeller i skolen er en viktig årsak til at guttene gjør det dårlig. Ifølge forsker Anders Bakken finnes det imidlertid begrenset belegg for denne påstanden.

I en artikkel i Tidsskrift for ungdomsforskning undersøker Bakken om kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner er større på ungdomsskoler der de aller fleste lærerne er kvinner, enn på skoler hvor kjønnsbalansen er jevnere.  Undersøkelsen omfatter 130 000 elever og 14 000 lærere ved over 500 ungdomsskoler i Norge.

Flest kvinner

I perioden 2005-2007 var det i gjennomsnitt 59 prosent kvinnelige lærere på de rene ungdomsskolene i Norge. På kombinerte barne- og ungdomsskoler og på rene barneskoler var andelen høyere, henholdsvis 69 og 78 prosent. Det er vanligst at kvinner utgjør mellom halvparten og to tredeler av lærerne. Samtidig finnes det skoler med en betydelig overvekt av kvinner. På hver fjerde skole utgjør kvinner mer enn to tredeler av lærerstaben. Menn utgjør flertallet av lærerne på hver sjette skole. På skolen med lavest kvinneandel er én av tre lærere kvinner.

Bakken finner ingen eller bare svake sammenhenger mellom kjønnsbalansen blant lærerne på en skole og elevenes skoleprestasjoner. Dette gjelder for både gutter og jenter og for standpunktkarakterer så vel som for eksamenskarakterer. Ett unntak er at jenter oppnår en god del bedre standpunktkarakterer enn forventet på de relativt få ungdomsskolene hvor mannlige lærere utgjør flertallet av lærerne.

Kvinnelige lærere overrepresenterte på ressurssterke skoler

Det er ikke tilfeldig hvilke skoler kvinnelige og mannlige lærere underviser på. Kvinnelige lærere er overrepresenterte på skoler med mange elever med rike og høyt utdannede foreldre. På skoler med overvekt av mannlige lærere har hver av foreldrene i gjennomsnitt 1,3 år kortere utdanning, og de tjener gjennomsnittlig nesten en kvart million kroner mindre i året enn på skoler med flest kvinner. Hva dette er et uttrykk for, undersøkes ikke direkte. Bakken lanserer en mulig forklaring om at tilgangen på kvinnelige lærere er høyere i områder med høyt utdannet befolkning. 

Etter en kritisk gjennomgang av liknende norske studier konkluderer Bakken med at hans resultater i all hovedsak bekrefter resultater fra andre studier: Lærernes kjønn betyr lite for elevene skoleprestasjoner. Han mener det er en tendens til at forholdsvis beskjedne kjønnsforskjeller blåses opp.

Anders Bakken 2009 Er mannlige lærere viktige for gutters skoleprestasjoner? Tidsskrift for ungdomssforskning 2009 (2):25-44

Til toppen