Praksis viktigere enn læreplaner

Analyser

Vil du ha bedre resultater i matte? Konsentrer deg om klasserommet.

Flere studier av nyere dato har sammenlignet bruk av ulike typer pensum, læreplaner og undervisningsmateriell. Tidsskriftet Better – Evidence-based education presenterer i siste utgave flere artikler om hvilke metoder som gir best resultater i  matteopplæring. Better gis ut av Institute for Effective Education ved Universitetet i York, et institutt som systematiserer forskning om hva som har effekt i opplæringen.

200 studier

En artikkel av direktøren ved instituttet, Robert Slavin, presenterer funn fra to systematiske kunnskapsoversikter over hvilke faktorer som gir best matteundervisning. Artikkelen tar utgangspunkt i at skoler og lærere i UK har fått mer frihet til å organisere opplæringen selv, og at det derfor er ekstra viktig med tilgang til sikker kunnskap om hva som skal til for å skape god matteundervisning. Kunnskapsoversiktene bygger på rundt 200 studier. 

En rekke studier har sett på virkningen av å gi lærerne kompetanseutvikling innen ulike undervisningsstrategier. I undersøkelsene benyttes gjerne det samme undervisningsmateriellet og den samme læreplanen, men undervisningsmetoden endres. Kunnskapsoversikten viser at denne formen for kompetanseutvikling hadde størst positiv effekt på elevenes matteferdigheter.

Lærer av samarbeid

Særlig var samarbeidslæring som undervisningsstrategi effektivt. Samarbeidslæring innebærer at elevene jobber to og to eller i små grupper. Forutsetningen er at gruppen har et felles mål som bare kan oppnås dersom alle gruppemedlemmene også lærer individuelt. På barnetrinnet fant man også sterk virkning av programmer som legger vekt på klasseromsledelse og motivasjon.

Funnene er viktige for reformer av matteundervisningen, mener Slavin. Det som må til for å forbedre elevens matteferdigheter er ikke læreplanreformer, men innføring av effektive undervisningsstrategier.

Små barns undervurderes

En annen artikkel i tidsskriftet tar for seg betydningen av tidlig innsats i matematikk. Mattelæring i årene før skolestart og i de tidlige skoleårene er svært viktig for å lære matte senere. Matteferdigheter har en sentral plass i utviklingen av kognitive ferdigheter. Et interessant funn er at unge barns evne til mattelæring ofte undervurderes av lærerne, noe som fører til at barn blir tilbudt mindre avansert matematikk enn det de har potensial for.

Matte er for alle

En tredje artikkel oppsummerer tre andre kunnskapsoversikter om utvikling av matematikkferdigheter. Et hovedbudskap fra forskningen er at den viktigste barrieren elevene møter i matteundervisningen er forestillingen om at ”matte ikke er for dem, matte er for de smarte”. Dette er spesielt viktig for elever fra mindre privilegerte bakgrunner. Disse elevene trenger oppgaver som utfordrer dem, men som er oppnåelige med innsats. Undervisningen må legges opp slik at alle elever blir aktivt involvert i læringen. Også denne artikkelen trekker fram undervisning i små grupper der elevene kan diskutere problemløsingen som et effektivt virkemiddel.

Kilde: Institute for Effective Education: Better – Evidence-based Education: Math. Les artiklene her.

 

 

 

Til toppen