Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Psykisk sykdom en viktig årsak til frafall

Analyser

Mellom hver fjerde og hver femte elev som sluttet i løpet av skoleåret, hadde en psykisk sykdom eller psykososiale problemer.

Mellom hver fjerde og hver femte elev som sluttet i løpet av skoleåret, hadde en psykisk sykdom eller psykososiale problemer.

I en ny og allerede mye omtalt rapport ser NIFU på volumet av og årsakene til bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune. Forskerne baserer seg på registerdata fra fylkeskommunen og publisert statistikk om gjennomføring og kompetanseoppnåelse for skoleåret 2010/2011. NIFU har også analysert intervjuer med 234 av elevene som sluttet i videregående opplæring (vgo) dette skoleåret. Konklusjonen er tydelig: Mange unge slutter i vgo på grunn av psykisk sykdom eller psykososiale problemer.  

Forhold på og utenfor skolen er like viktig

NIFU deler bortvalgselevene inn i to grupper. I 2010/2011 var 599 elever skoleårssluttere, dvs. at de hoppet av vgo i løpet av skoleåret. Skoleårsslutterne utgjorde 3,2 prosent av alle elever som begynte i videregående skole i Akershus høsten 2010.

971 elever var såkalte overgangssluttere, dvs. at de forsvant ut av videregående opplæring mellom to skoleår. Overgangsslutterne utgjorde majoriteten (62 prosent) av elevene som begynte i vgo i Akershus høsten 2010, men som hadde avbrutt opplæringen per 1. oktober 2011.

Gjennom rapportering fra skolene og intervjuundersøkelsen blant elevene har NIFU informasjon om årsakene til bortvalg for 533 av de 599 skoleårsslutterne.[1] I en første kategorisering skiller forskerne ut de av elevene som oppgir skolerelaterte forhold som hovedårsaken til at de sluttet. Totalt utgjør disse 42,8 prosent. Like mange (42,2 prosent) oppga at det var forhold utenfor skolen som var årsaken til at de sluttet i vgo.

Viktigste enkeltgrunn

Blant elevene som oppga at de sluttet pga. forhold utenfor skolen, oppga den største andelen psykisk sykdom eller psykososiale problemer som hovedårsak. Totalt utgjør gruppa en femtedel av samtlige skoleårssluttere. Til sammenligning svarte 8,4 prosent at de sluttet på grunn av en fysisk sykdom, 6,9 prosent at de hadde vanskelige hjemmeforhold og 2,3 prosent at de hadde et rusproblem. 2,4 prosent omga graviditet eller omsorg for egne barn som årsak.

Mange av elevene som begrunnet bortvalget med forhold ved skolen, oppga at de var skolelei eller manglet motivasjon for opplæringen (17,4 prosent av de 533 elevene). 11,6 prosent begrunnet sluttingen med feilvalg, 5,1 prosent med at de hadde faglige vansker og 5,6 prosent med at de hadde begynt å jobbe.

Nytt funn i frafallsforskningen

Forskerne mener den relativt sterke koblingen mellom psykiske vansker og bortvalg er et forholdsvis nytt funn i forskningen om frafall i vgo. Dataene i undersøkelsen kan ikke brukes til å undersøke hva slags psykisk sykdom eller psykososiale problemer det er snakk om. Forskerne mener kategorien inneholder hele spekteret av vansker, fra elever med alvorlige psykiske lidelser til elever med lettere psykososiale plager.

NIFU har ikke data som måler den reelle forekomsten av psykisk sykdom og psykososiale problemer i elevmassen. Annen forskningen gir heller ingen tydelige svar på om hvorvidt det har vært en faktisk økning i antallet elever med psykiske vansker. 

Glidende overganger

NIFU har valgt å kode beskrivelser av angst, depresjon og til dels utbrenthet som psykisk sykdom/psykososiale problemer. Grensene mellom psykiske utfordringer og psykisk sykdom er glidende, og ungdommen som er intervjuet i undersøkelsen bruker ulike begreper for å beskrive sine problemer. Med referanse til en studie av ungdom som står utenfor utdanning og arbeid (Anvik og Eide, 2011), mener NIFU at man kan argumentere for at beskrivelser av søvnløshet, lav selvtillit og oppgitthet e.l. også kan kodes som psykisk sykdom eller psykososiale problemer. Dette er imidlertid ikke gjort i undersøkelsen.

Forskernes poeng er at skoleslutting ofte er et resultat av akkumulerte problemer over lang tid, og at psykiske utfordringer som i undersøkelsen ikke er kodet som psykisk sykdom eller psykososiale problemer, kan være viktige grunner også for skolesluttere som oppgir andre årsaker som hovedbegrunnelsen for at de sluttet i vgo.

Kilde

Eifred Markussen og Idunn Seland

Å redusere bortvalg – bare skolens ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011.

Rapport 6/2012

 

Les rapporten her

 

 

 

 


[1] 234 av elevene er intervjuet. Intervjuene er gjennomført av en person ved elevens skole ved, i de fleste tilfeller en rådgiver, med utgangspunkt i en felles intervjuguide. For de øvrige 299 elevene har skolen gitt informasjon om årsaken til slutting

Til toppen