Valg i blinde

Analyser

Ungdommer tar et viktig utdanningsvalg allerede som 15-16-åringer. Mange av dem er opptatt av fremtidig inntekt, men få har peiling på hva de vil tjene i ulike yrker.

Ungdommer tar et viktig utdanningsvalg allerede som 15-16-åringer. Mange av dem er opptatt av fremtidig inntekt, men få har peiling på hva de vil tjene i ulike yrker.

  
 
Å forstå hvorfor mennesker tar de valgene de gjør, er et viktig tema i forskningen. Å hjelpe mennesker til å ta de rette valgene, er et viktig tema i politikken. Innenfor utdanningspolitikken har det vært satset store ressurser på yrkes- og karriererådgivning, ikke minst på ungdomstrinnet der elevene skal velge en vei mot fagbrev eller mot høyere utdanning. Likevel vet vi lite om hvorfor ungdom velger som de gjør, og enda mindre om effekten av alle resursene som brukes på rådgivning.
 
Samfunnsøkonomer ved NHH har ønsket å finne ut mer om hva ungdomsskoleelever er opptatt av når det gjelder fremtidig jobb, og hvilken informasjon om arbeidsmarkedet de har når de søker videregående.  Funnene fra en studie blant 524 elever ved 9 Bergensskoler er dokumentert i en artikkel i MAGMA.
 
Høy inntekt betyr mye
Ungdommene ble spurt om hvor mye syv ulike egenskaper ved en jobb betyr for dem når de tenker på hvilken jobb de kunne tenke seg i fremtiden. Alle syv egenskaper ble vurdert som ganske viktig, men aller høyest betydning har godt arbeidsmiljø, spennende arbeidsoppgaver, høy inntekt og sikker jobb. Ungdommene synes samfunnsnyttig arbeid, mye fritid og høy status er mindre viktig. I og med at inntekt er viktig for ungdommene, er det interessant å se om de vet noe om konsekvensene av ulike utdanningsvalg for fremtidig inntekt.
 
For å måle kunnskap om fremtidig inntekt ble ungdommene bedt om å sammenligne ulike yrker. Ungdommene fikk pengepremier for antall rett svar for at de skulle ta oppgaven alvorlig.  De ble for eksempel spurt om hvor mye mer man tjener som 40-åring hvis man velger studiespesialisering fremfor yrkesfag. Rett svar er ifølge SSBs statsitikk 55 prosent. Nesten halvparten av ungdommene tror likevel at de med yrkesfag tjener like mye eller mer enn dem som tar studiespesialisering. Det er også ekstremt få som er klar over de store lønnsforskjellene mellom sykepleiere og advokater, eller mellom elektrikere og frisører. Over 80 prosent av ungdommene er klar over at ekstra utdanning fører til mer lønn.
 
Ønsker mye, vet lite
Forskerne finner ingen, eller bare veldig svake, sammenhenger mellom elevens informasjon om arbeidsmarkedet og elevens faglige nivå (regning) og ikke-kognitive ferdigheter. Jenter har litt bedre informasjon enn gutter. Elevene som er svært opptatt av fremtidig inntekt, har heller ikke mer kunnskap om inntekt enn andre.
 
Forskerne konkluderer med at datainnsamlingen dokumenterer brudd på to viktige forutsetninger i utdanningsøkonomi: At fremtidig lønn er det viktigste for utdanningsvalg, og at aktørene har god informasjon når de velger.  Siden lønn likevel er relativt viktig for ungdommene, mener forskerne at rådgivningen i ungdomsskolen bør legge mer vekt på økonomi.
 
I neste fase skal prosjektet følge ungdommene videre. Hvilke valg gjør de? Hvordan går det med dem i utdanning og arbeidsliv? Hva påvirker valgene og resultatene? Er det informasjon, faglig nivå, ikke-kognitive ferdigheter som tålmodighet, risikovillighet osv. eller sosial bakgrunn som har mest å si? Allerede i første fase av prosjektet har forskerne ved hjelp av eksperimentell metode samlet inn data om ungdommenes tålmodighet og risikovillighet. De skal også anvende seg av registerdata om sosial bakgrunn. Forskerne har ambisjoner om å utvide prosjektet fra å omfatte Bergen, til et nasjonalt representativt utvalg. Prosjektet kan gi mye politikkrelevant kunnskap fremover.  
 
Kilde
Ingvild Almås, Kjell G. Salvanes og Erik Ø. Sørensen:
Et valg i blinde? Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg.
MAGMA nr 5 2012 (spesialnummer om eksperimentell økonomi).

 

Til toppen