Barn kan lære selvkontroll gjennom lek

Analyser

Bruk av det psykologiske verktøyet "Tools of the mind" i barnehagen, ser ut til å kunne fremme selvkontroll hos små barn. Gjennom lek skal barna utvikle sosioemosjonell og kognitiv selvkontroll.

Bruk av det psykologiske verktøyet "Tools of the mind" i barnehagen, ser ut til å kunne fremme selvkontroll hos små barn. Gjennom lek skal barna utvikle sosioemosjonell og kognitiv selvkontroll.

 

Amerikanske forskere har gjennomført en randomisert kontrollert studie av effekten av ulike barnehageprogrammer på selvkontroll og kognitive ferdigheter.

210 tre- og fireåringer ble tilfeldig fordelt i to typer klasserom i den samme barnehagen. I intervensjonsgruppene fikk barna undervisning basert på Tools of the mind, et program som tar sikte på å utvikle selvkontroll via lærerstøttet lek. Undervisningen i kontrollgruppene var basert på det opplegget som lokale lærere og myndigheter sammen hadde utviklet de siste årene.

Lærerne ble tilfeldig fordelt på de to gruppene. De fikk like mye opplæring og hadde like mye materiell til disposisjon. Det var 7 grupper som gjennomførte intervensjonen og 11 kontrollgrupper. Antallet var ulikt fordi de to typene ble plassert i hver sin etasje for å unngå smitteeffekter.

Forsøket ble gjennomført i 2002/2003, i en fattig bydel i New Jersey med høy andel minoritetsspråklige. Barnehagen var omfattet av et offentlig finansiert tilbud for 3- og 4-åringer. Maks antall barn i hver gruppe var 15.

Psykologiske verktøy

Tools of the mind ble utviklet på 90-tallet, basert på teoriene til den russiske psykologen Lev Vygotsky. Forskerne som gjennomførte dette forsøket, er ikke tilknyttet forskergruppen som har utviklet programmet.

Gjennom lek skal barna utvikle sosioemosjonell og kognitiv selvkontroll. Navnet Tools of the mind refererer til ulike psykologiske verktøy som skal hjelpe barna i å utøve slik selvkontroll. Ett eksempel er at barna lærer å snakke inne i seg for å huske hva det er man skal gjøre, eller hvordan man skal gjøre det.

Programmet legger også stor vekt på bruken av avanserte rollespill. I tillegg til utviklingen av selvkontroll, vektlegger programmet å lære barna bokstaver, lyder, tall, og andre ferdigheter som forbereder dem til å skulle lære å lese, skrive og regne.

Mer selvkontroll

I begynnelsen av barnehageåret (oktober/november) ble alle barna testet i språk, lesing, matte og problemløsning. De samme testene ble gjennomført ved utgangen av året (april-juni). I tillegg gjorde lærerne vurderinger av omfanget av problematferd hos hvert enkelt barn ved utgangen av året.

Barna som hadde tilbrakt året i intervensjonsgruppene, hadde signifikant mindre problematferd, ifølge lærernes vurderinger. Størrelsen på effekten utgjør omtrent et halvt standardavvik, som må kunne sies å være substansielt. Dette tolkes som et tegn på at intervensjonen er effektiv i å lære barna sosioemosjonell selvkontroll. Datamaterialet viser en tendens til at barna i intervensjonsgruppene har en mer positiv utvikling på de kognitive testene enn kontrollbarna. Effekten er imidlertid ikke statistisk signifikant.

Forskerne har også brukt klasseromsobservasjoner til å vurdere undervisningskvaliteten. Observatørene visste ikke om de observerte en intervensjons- eller kontrollgruppe. Intervensjonsgruppene skårer signifikant høyere enn kontrollgruppene på kvaliteten på språk, aktiviteter og interaksjoner.

Implikasjoner

En del amerikansk forskning har vist at det å gå i barnehage kan gi mer atferdsproblemer hos barna. Hvis et program som Tools of the mind kan motvirke denne effekten, er det godt nytt. I Norge ser det ikke ut til at barnehagen øker atferdsproblemene. Men når vi vet hvor viktig selvkontroll er for å klare seg godt i livet, er dette uansett et svært interessant funn. En annen studie av Tools of the mind, fra noen av de samme forskerne, viser en positiv effekt på impulskontroll, arbeidsminne og kognitiv fleksibilitet.

Fremtidig forskning som gjennomføres i andre (og større) utvalg, som sammenlikner Tools of the mind med andre typer programmer, og/eller som følger opp barna i en lenger periode etter intervensjonen, vil kunne gi bedre kunnskap om effekten av programmet.

 

 

 

 


Kilde
Educational Effects of the Tools of the Mind Curriculum: A Randomized Trial.
Early Childhood Research Quarterly, v23 n3 s. 299-313.
Barnett mfl (2008)

 

Til toppen