Håp for aldrende hjerner

Analyser

Flere hjernefunksjoner svekkes ved aldring. Men det finnes håp. Ved hjelp av kognitiv trening kan vi opprettholde hjernens plastisitet.

Mange kognitive funksjoner, for eksempel hukommelse, prosesseringshastighet, eksekutive funksjoner og visuell resonnering, blir dårligere med høyere alder.  Ved hjelp av MR-undersøkelser har forskere påvist at nedgangen i de kognitive funksjonene kommer av relativt store endringer i hjernens struktur. I hjernebarken[1] totalt sett ser det ut til å være en lineær nedgang i volum med alderen, dvs. at hjernebarken reduseres i volum omtrent like mye hvert år. I motsetning til dette viser det seg at hjernens hvite substans[2]  fortsetter å øke frem til 40-50-årene før volumet begynner å synke. Dette kan indikere at de ulike hjerneområdenes evne til å kommunisere med hverandre utvikles gjennom store deler av livet. I så fall vil vi kunne forvente at enkelte kognitive evner også ville forbedres frem til 40-50-årene, men dette er ikke klart påvist.
 

Evnen til plastisitet opprettholdes


Heldigvis finnes det håp for aldrende hjerner. De siste årene har det vært gjennomført flere studier som indikerer at hjernen har evne til å endre form og volum i løpet av relativt kort tid som resultat av erfaring eller trening. Med andre ord – hjernen har evne til plastisitet gjennom hele livsløpet.

Center for the Study of Human Cognition ved Universitetet i Oslo har gjennomført en studie av hvilken effekt kognitiv intervensjon har på aldersrelatert utvikling i hvit substans. Hvit substans består av nervefibre som forbinder forskjellige regioner av sentralnervesystemet, og er derfor avgjørende for hvordan de ulike hjerneområdene kommuniserer med hverandre.  41 deltakere i alderen 42 til 77 år ble plukket ut til å delta i et randomisert kontrollert forsøk etter at de hadde respondert på en avisannonse. Deltakere ble fordelt på to grupper balansert etter kjønn, alder og utdanningsnivå: 21 av deltakerne deltok i et åtte ukers intensivt program for verbal hukommelsestrening, mens de resterende 20 utgjorde kontrollgruppen.
 

Hukommelsestrening endrer hvit substans

 
Hukommelsestreningen innebar 25 minutter trening fem dager i uken i de åtte ukene programmet varte. I forkant og etterkant av programmet måtte alle deltakerne gjennom en test der de skulle huske ordene de fikk presentert, samt rekkefølgen på ordene. Deltakerne som hadde gjennomført hukommelsestreningen viste en signifikant forbedring i testresultat fra første til andre test.
 
Det ble gjennomført MRI-scanning av alle deltagerne både i forkant og etterkant av hukommelsestreningen. Forskerne fant at en kan påvise endringer i mikrostrukturen til hvit substans etter bare ti uker, og at endringene fortonte seg ulikt mellom de to gruppene. Kognitiv trening kan med andre ord påvirke de strukturelle endringer i hjernen som følge av aldring.
 

Bevegelsestrening endrer grå substans

 
Også hjernens grå substans har evne til plastisitet. Walhovd og Fjell viser til en studie som ble publisert i 2004 av Draganski mfl. Deltagerne trente på sjonglering i tre måneder, og ble undersøkt med MR før og etter treningsperioden. Etter tre måneders sjonglering fant man signifikante økninger i hjernebarkens gråsubstans midt-temporalt i begge hjernehalvdeler, samt i et venstresidig parietalt område. Disse områdene av hjernebarken ansees som bevegelsessensitive. Etter en ny tremåneders periode uten sjongleringen var tykkelsen redusert igjen.
 

[1] Består av grå substans. Grå substans består av nevroner og deres umyeliniserte fibre.
[2] Innenfor hjernebarken er en hvit substans, som i hovedsak består av gliaceller og myeliniserte nervefibre som forbinder forskjellige regioner av sentralnervesystemet med hverandre.
[3] Hippocampus er en struktur medialt i tinninglappen i storehjernen, som har funksjoner knyttet til hukommelse og romlig orientering
Evnen til plastisitet opprettholdes
Heldigvis finnes det håp for aldrende hjerner. De siste årene har det vært gjennomført flere studier som indikerer at hjernen har evne til å endre form og volum i løpet av relativt kort tid som resultat av erfaring eller trening. Med andre ord – hjernen har evne til plastisitet gjennom hele livsløpet.

Kilder:

Walhovd og Fjell: Strukturell MR og kognitiv funksjon: Hvordan henger endringer i hjerne og kognisjon sammen? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 45, nummer 9, 2008, side 1124-1132. Les mer her.

 

Envig et al: Memory Training Impacts Short-Term Changes in Aging White Matter: A Longitudinal Diffusion Tensor Imaging Study, Human Brain Mapping 33:2390-2406, 2012 Les mer her.

 


Til toppen