Størst mangel på sykepleiere og ingeniører

Analyser

NAV finner at norske bedrifter først og fremst mangler sykepleiere og ulike typer ingeniører. Det går frem av NAVs nye bedriftsundersøkelse.

NAV finner at norske bedrifter først og fremst mangler sykepleiere og ulike typer ingeniører. Det går frem av NAVs nye bedriftsundersøkelse.

 

Opplever norske bedrifter rekrutteringsproblemer? Forventer de endringer i sysselsettingen? I desember 2013 publiserte NAV sin nyeste bedriftsundersøkelse, som presenterer svar fra et utvalg bedrifter på disse spørsmålene. Til sammen svarte 1 800 virksomheter på spørreskjemaet i høst. Dette utgjør rundt to tredjedeler av bedriftene som ble spurt. Tallene fra bedriftsundersøkelsen brukes til å estimere mangelen på arbeidskraft på landsbasis.

Flest rekrutteringsproblemer i undervisning

Totalt femten prosent av bedriftene svarte at de hadde opplevd rekrutteringsproblemer de siste tre månedene. Innenfor undervisning svarte nesten tredve prosent av bedriftene at de enten hadde mislyktes i å rekruttere, eller måtte ansette noen med lavere eller annen formell kompetanse. Dermed har undervisning den høyeste andelen bedrifter med rekrutteringsproblemer. Undervisning dekker ulike enkeltyrker, deriblant både universitets- og høyskolelektorer og grunnskolelærere.

Bedriftene som oppga mangel på kvalifiserte søkere som årsak til rekrutteringsproblemene sine fremfor andre årsaker, blir bedt om å oppgi type yrke og omfang; dette tallet brukes til å beregne mangelen på arbeidskraft innenfor de enkelte yrkene. Samlet sett er mangelen på arbeidskraft høsten 2013 estimert til 25 500 personer. Den estimerte mangelen er dermed redusert med 12 000 personer sammenlignet med høstundersøkelsen i 2012. NAV-publikasjonen oppgir lavere etterspørsel etter arbeidskraft og et bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft som mulige deler av forklaringen på redusert mangel.

Mens undervisning samlet sett har den høyeste andelen bedrifter med rekrutteringsproblemer i undersøkelsen, er den største estimerte mangelen målt i antall personer innenfor varehandel og bygg- og anleggsvirksomhet. Målt etter enkeltyrke er den estimerte mangelen størst for "andre ingeniører" og deretter for sykepleiere. Betegnelsen "andre ingeniører" brukes fordi bedriftene enten ikke har oppgitt hvilke type ingeniører de har mislykkes i å rekruttere, eller fordi de har brukt en engelsk betegnelse. Den estimerte mangelen på "andre ingeniører" er 4000 personer. Den estimerte mangelen på sykepleiere er 1200 personer.

Rekrutterer fra nordiske land og Øst-Europa

Seksten prosent av bedriftene oppga at de har rekruttert eller har forsøkt å rekruttere arbeidskraft fra andre land de siste tre månedene. Rekrutteringen fra utlandet kommer hovedsakelig fra de nordiske landene og EU-land i Øst-Europa. "Arbeidskraft fra andre land" omfatter ikke utenlandske statsborgere som allerede er bosatt i Norge. Andelen som har rekruttert fra utlandet de siste tre månedene er større for gruppen av bedrifter som har hatt rekrutteringsproblemer i samme tidsrom enn for gruppen av bedrifter som ikke har hatt rekrutteringsproblemer.

Sysselsettingsbarometeret

Det såkalte sysselsettingsbarometeret i NAV-publikasjonen viser differansen i prosentvis andel mellom virksomheter som forventer økning og virksomheter som forventer nedgang i sysselsettingen, også omtalt som nettoandelen som forventer sysselsettingsvekst. Bedriftene svarer kun på om de forventer å ha flere, like mange eller færre ansatte om ett år enn i dag. Sammenlignet med høstundersøkelsen i 2012, er det en mindre andel bedrifter i undervisning som forventer høyere sysselsetting. Nettoandelen bedrifter som forventer sysselsettingsvekst er negativ for undervisning.

Sammenlignbarhet

NAV-publikasjonen presiserer at resultatene fra vår- og høstundersøkelsen ikke kan sammenlignes, siden årstiden virker inn både på etterspørselen og mangelen på arbeidskraft. I tillegg til at undersøkelsen påvirkes av årstiden, gjennomføres også de to undersøkelsene ulikt. Ulik gjennomføring kan påvirke svarene.

Kunnskap om bedriftenes rekrutteringsproblemer og mangel på arbeidskraft er viktig informasjon. Samtidig er det usikkerhet knyttet til statistiske estimeringer. Videre er det problematisk å sammenligne resultatene fra høstundersøkelsen 2013 med resultatene fra høstundersøkelsen i 2011 eller tidligere. Dette skyldes at NAV i 2012 endret både spørreskjema, innsamlingsmetode og estimeringsmodell i undersøkelsen. På grunn av disse endringene i 2012, er det vanskelig å si hvordan den faktiske mangelen på arbeidskraft har utviklet seg, eksempelvis for ingeniører. Høstundersøkelsen gjennomført i 2012 og 2013 er sammenlignbare.

 

Kilde

Leonid Andreev, Eugenia Vidal-Gil og Kari-Mette Ørbog
Navs bedriftsundersøkelse høsten 2013.
Nav, 2013.

Lenke til bedriftsundersøkelsen og spørreskjemaet.

 

 

Til toppen