Rektor trives på skolebenken

Analyser

Rektorutdanningene er svært forskjellige. Deltakerne er godt fornøyd med alle variantene som tilbys.

Rektorutdanningene er svært forskjellige. Deltakerne er godt fornøyd med alle variantene som tilbys.

Selv om det lenge har eksistert tilbud om lederutdanning i skolen, slo departementet i St.meld. nr. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen fast at utdanningene var for løst forbundet med praksis og at mange skoleledere manglet formell lederopplæring. Stortingsmeldingen varslet derfor at det skulle opprettes et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer. Rektorutdanningen ble etablert høsten 2009 og omfatter i dag 350 studieplasser ved Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), Handelshøyskolen BI, Administrativt forskningsfond (AFF), Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og NTNU.

NIFU og NTNU Samfunnsforskning undersøker for tiden om rektorutdanningen bidrar til at den enkelte rektor blir en bedre leder, om dette igjen påvirker skolens opplæring og om det på sikt bidrar til å forbedre elevenes læringsresultater.
 

Stor variasjon i studieprogrammene


En ny delrapport fra evalueringen viser at tilbyderne har formet og organisert studieprogrammene med stor variasjon. Det er blant annet store forskjeller mellom programmenes innhold og pensum, læringsformer, arbeidskrav, antall samlinger, samarbeid med skoleeier og vurdering. Krav fra Utdanningsdirektoratet er i stor grad tatt inn i de seks programmene. Evalueringen finner at kravene er "oversatt" til tilbydernes pedagogiske intensjoner, basert på deres tidligere erfaring, kompetanse og institusjonelle kjennetegn. Rektorutdanningene synes ikke å være bundet opp til en spesiell ledelsesteori, men trekker veksel på empirisk forskning om hva som fremmer god skoleledelse.
Deltakerne har i hovedsak startet på rektorprogrammet på eget initiativ. Det synes som om geografisk nærhet til tilbudet har vært viktigere enn profilen for valg av tilbyder.

Deltakere ved UiB og UiO har likevel mindre forventninger til at disse tilbyderne skal gi dem kunnskap om økonomi, regnskap og budsjettarbeid. På samme måte har deltakere ved AFF og BI relativt sett mindre forventninger til at tilbyderne vil gi dem kunnskaper om pedagogisk utviklingsarbeid på skolenivå. Evalueringen viser også at deltakere ved HiOA, NTNU og UiB har relativt sett større forventninger til at tilbyderne vil gi dem kunnskaper om elevrelaterte saker.
 

Svært fornøyde


Deltakerne som starter på rektorutdanningen, har høye forventninger til at tilbudet skal gi dem økt trygghet i lederrollen og at de skal bli mer reflekterte praktikere. Evalueringen viser at gjennomsnittskåren for deltakernes tilfredshet med tilbudet ligger på 5,5 på en skala fra 1 til 6. En av årsakene til den høye tilfredsheten med tilbudet ser ut til å være at programmenes intensjoner i stor grad samsvarer med deltakernes forventninger. Dette gjelder uavhengig av hvilket studieprogram de går på. Deltakerne opplever at den pedagogiske kvaliteten er god og at praksisrelevansen er høy.

I evalueringen fremgår det at skoleledere ser på det nasjonale tilbudet som en anerkjennelse av skolelederrollen, der man i større grad blir "sett og anerkjent" – også fra nasjonale utdanningsmyndigheter. Undersøkelsen viser videre at rektorutdanningen oppleves som en viktig møteplass som dekker skoleledernes behov for nettverk og erfaringsutveksling. Rektorutdanningen skaper en sosial arena som mange skoleledere mangler i sin hverdag. Forskerne peker på at den kan være viktig for å utvikle økt trygghet i lederrollen og for deltakernes utvikling av en identitet som skoleleder.
 

Langsiktige effekter


Selv om konklusjonen i delrapporten viser at deltakerne synes kvaliteten er høy, vet vi foreløpig lite om skolelederne evner til å anvende den innsikt og kompetanse de tilegner seg, om de klarer å forbedre egen lederpraksis. Dette er temaer i den neste delrapporten (2013) og i sluttrapporten (2014).
Våren 2013 gjennomføres det siste ordinære opptaket av studenter til rektorutdanningen. Det betyr at det før sommeren 2013 bør besluttes hvordan rektorutdanningen eventuelt skal videreføres fra 2014.
 

Kilde
Ledet til lederutvikling – Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbudene.
NIFU og NTNU Samfunnsforskning (2012).
 
Les rapporten her


 

Til toppen