Bevilgning per UH-institusjon

Kunnskapsdepartementet gjør oppmerksom på at tabellen som viser oversikt over bevilgningene per virksomhet i universitets- og høyskolesektoren, jf. tabell 2.19 i vedlegg 2 i St.prp. nr. 1 (2007-2008), ikke er tatt inn i St.prp. nr. 1 (2008-2009).

Dette skyldes en inkurie i bevilgningen til Universitetet i Tromsø knyttet til sammenslåingen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø fra 1. januar 2009. Korrigert tabell for 2009 vil bli forelagt Stortinget.

Departementet viser til heftet "Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2009 for universiteter og høyskoler" og til tildelingsbrev til institusjonene.

Bevilgning per institusjon, St. prp. nr.1 (2008-2009), tabell 2.20

Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2009 for universiteter og høyskoler 

 

 

Til toppen