Revidert nasjonalbudsjett 2011

Revidert nasjonalbudsjett for Kunnskapsdepartementet ble lagt frem fredag 13. mai 2011.Revidert nasjonalbudsjett for Kunnskapsdepartementet ble lagt frem fredag 13. mai 2011.

Regjeringen prioriterer høyere bevilgninger til kompetanse for lærerne på ungdomstrinnet og i kampen mot frafall i videregående opplæring.

Det foreslås også å bevilge 30 millioner kroner til utstyr og rehabilitering i universitets- og høyskolesektoren.

I stortingsmeldingen om ungdomstrinnet ble det varslet et eget program for bedre klasseledelse og styrking av elevenes regneferdigheter.

Regjeringen følger nå opp dette gjennom å målrette 25 millioner kroner til etter – og videreutdanning for lærere knyttet til disse to formålene spesielt.

 I tillegg ønsker regjeringen å styrke Ny Giv arbeidet mot frafall med 55 millioner kroner, på toppen av de 175 millioner kroner som allerede er bevilget til Ny Giv i 2011. Mesteparten av de nye midlene skal brukes til oppfølging av elever som presterer faglig svakt på 10. trinn og i videregående opplæring.

-  Både god klasseledelse, bedre regneferdigheter og oppfølging av elever som kan falle fra i videregående opplæring krever lærere med spesiell kompetanse. Vi satser derfor på målrettet etter – og videreutdanning på disse tre områdene. Vi har samtidig erfart at færre lærere enn forventet har fått anledning til å delta i det ordinære programmet for etterutdanning. Derfor vrir vi nå midlene over til de nevnte områdene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 

Rundt 1500 lærere vil få videreutdanning i 2011 gjennom programmet ”Kompetanse for kvalitet”. Måltallet er 2500, noe som gir et mindreforbruk i forhold til saldert 2011-budsjett på rundt 60 millioner kroner. Gjennom forslagene i revidert nasjonalbudsjett ønsker regjeringen å sikre at disse midlene likevel går til økt kompetanse for lærerne.  Kunnskapsdepartementet vil samtidig gå i dialog med partene i videreutdanningsstrategien for å se hvordan de samlede midlene til kompetanseutvikling skal innrettes fra 2012.

I ungdomstrinnsmeldingen ble det også foreslått egne valgfag som innføres gradvis fra høsten 2012. Ordningen skal være ferdig utbygd høsten 2014 med 1,5 timer valgfag hver uke på alle trinn i ungdomsskolen. I kommuneproposisjonen, som legges fram samtidig med revidert nasjonalbudsjett, varsles det at en ferdig utbygd valgfagsordning vil koste 470 millioner kroner.

Utstyr og rehabilitering

Regjeringen foreslår en engangsbevilgning på 30 millioner kroner til utstyr og rehabiliteringsprosjekter innfor universitets- og høyskolesektoren. Minister for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland viser til at særlig de eldre universitetene som forvalter bygningsmassen sin selv, har store utfordringer knyttet til større rehabiliteringsprosjekter.

- Forslaget vi nå fremmer vil derfor bidra til bedre rammebetingelser for å drive god forskning og utdanning, sier Aasland.

Andre prioriteringer

Lærlinger: Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov med 3,5 millioner kroner. Tilskuddet til bedriftene bidrar til at flere ungdommer kommer i arbeid og at flere ungdommer blir sysselsatt i yrker der de får anvende sin utdanning. Bevilgningen vil gjøre det mulig å imøtekomme økt søknadsmengde i 2011.

Læremidler: Regjeringen forslår å bevilge 10 millioner kroner i økt støtte til læremidler i små og smale fag. Staten gir tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler for grupper som ikke blir ivaretatt av det kommersielle markedet. Det er avdekket store behov for varierte og tilpassede læremidler, særlig for elever med behov for særskilte tilrettelegginger og minoritetsspråklige elever.

Lederopplæring i barnehagene: God ledelse av den enkelte barnehage er en forutsetning for å kunne sikre og utvikle likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Kunnskapsdepartementet oppretter derfor fra sommeren 2011 deltids lederutdanning for styrere i barnehagen. Antall søkere er betydelig høyere enn tilbudet av studieplasser. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 2,25 millioner kroner slik at kapasiteten kan utvides fra 240 til 300 plasser.

Opplæring for voksne: Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) med 10 millioner kroner i 2011. I alt vil det i år tildeles 91,3 millioner kroner i tilskudd til opplæring i grunnleggende ferdigheter. BKA skal bidra til å styrke lese-, skrive-, regne- og IKT-ferdighetene blant voksne arbeidstakere og arbeidssøkere.