Igangsetting og frister, det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige og kvalitetssikrede geodata som skal gi et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for å vurdere  og godkjenne datasettene som skal inngå i DOK. Vurderingen baseres på et sett av tekniske, innholdsmessige og oppfølgingsmessige kriterier. Kartverket som nasjonal geodatakoordinator bistår departementet i dette arbeidet.

Det er viktig at datasettene tilfredsstiller vedtatte spesifikasjoner, og at tilhørende metadata omtaler bl.a dekningsområde, kvalitet og fullstendighet til det enkelte datasett på en måte som setter brukerne i stand til å forstå og bruke dataene. Nasjonale etater og andre leverandører har nå arbeidet med å tilrettelegge og bearbeide data og dokumentasjon slik at de tilfredsstiller de tekniske kravene for data som skal være del av det offentlige kartgrunnlaget. 1. januar 2015 blir det offisielle innholdet i DOK publisert for første gang.

Listen over datasettene som er med pr 1.januar 2015 er publisert som en del av veilederen til Kart- og planforskriften, og hos Kartverket under geoportalen. Det vil være med 32 godkjente datasett i DOK fra starten. 

Kartverket trenger tid for å kunne kontrollere innsendt dokumentasjon, så alle datasettene som sto på forslagslista pr. 1. juli i år er ennå ikke godkjent.  I 2015 vil derfor  listen over godkjente DOK-datasett også bli oppdatert  1. mai.

Det er viktig å påpeke at arbeidet som nå er startet opp vil være en prosess som går over flere år, med stadige flere godkjente datasett. Dette er ikke et arbeid som er avsluttet ved utgangen av 2014, men det vil være i stadig utvikling hvor forbedringer kommer gradvis.

Med hilsen                                                                         

Kari Strande (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                        

Hilde Johansen Bakken

seniorrådgiver