Bø kommune og formuesskatt 2021 og 2022


Det vises til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Bø kommune 18. desember 2020.


Kommunal- og moderniseringsdepartementet varslet i Kommuneproposisjonen 2021 at for kommuner som velger å benytte seg av lavere skattesatser enn maksimalsatsene på inntekt og formue fra personlige skattytere, vil det bli foretatt en korreksjon i skattetallene i skatteutjevningen. Det korrigerte skattegrunnlaget vil være et anslag på hva skatteinntektene vil være med maksimal skattesats. En slik korreksjon er nødvendig for at tapet ved redusert skatt i enkeltkommuner, ikke skal bli veltet over på øvrige kommuner.


Den forrige regjeringen besluttet å kompensere deler av det anslåtte tapet for Bø kommune i 2021 og 2022.


2021


Bø har budsjettert med disse inntektene for 2021, og det vil være krevende for Bø om disse inntektene faller bort nå. For å sikre forutsigbarhet for kommunen, vil også denne regjeringen dekke deler av Bøs tap for 2021. Vi vil komme tilbake til størrelsen på kompensasjonen for 2021 når vi har tall over tap som følger av redusert formuesskatt i kommunen.


2022


For 2022 er situasjonen en annen. Kommunen har mulighet til å endre vedtaket om redusert formuesskatt for 2022. Dersom kommunen velger å ikke gjøre dette, er det kommunens egen prioritering.

Det er en del av det kommunale handlingsrommet at kommuner har anledning til å redusere
formuesskatten for sine innbyggere. Det er likevel den enkelte kommunen som må bære
belastningen av redusert formuesskatt hvis de velger å gjøre dette. Bø kommune vil derfor
ikke få kompensert tap som følge av ev. redusert formuesskatt i 2022.

Med hilsen
Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør


Tormod Reiersen
seniorrådgiver


Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer