Delegasjon av myndighet til bygningsdelen av plan- og bygningsloven

Brev til fylkesmennene.

Kommunal- og regionaldepartementet viser til at Fylkesmennene er delegert myndighet til å behandle klager etter tidligere plan- og bygningslov §§ 15, 35 nr. 7 og 89a samt å samtykke til eiendomsinngrep etter §§ 35 nr. 2, 36 og 37, jf. rundskriv T-8/86.

Kapittel I er erstattet med nytt kapittel I, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 som trådte i kraft 1. juli 2009. Ny klagebestemmelse er § 1-9.

Nye bestemmelser om ekspropriasjon og utbedringsprogram videreføres i henholdsvis kapittel XVI og § 31-8, jf. lov 8. mai 2009 nr. 27.

Kommunal- og regionaldepartementet viderefører delegasjon til fylkesmennene for behandling av klager i saker under departementets ansvarsområde. Dette gjelder både for gjeldende lov og for fremtidig ikrafttreden av ny byggesaksdel til plan- og bygningsloven 8. mai 2009 nr. 27. Det vises også til rundskriv T-2/09 s. 8 og merknadene til § 1-9 i Miljøverndepartementets lovkommentar fra 1. juli 2009.

Departementet presiserer at vi anser Fylkesmannen som bygningsmyndighet der loven legger oppgaver eller kompetanse til ”plan- og bygningsmyndighetene”. Det vises til rundskriv H-3/01 og Ot.prp. nr. 45 (2007-2008), særlig merknadene til lovens kapittel 32.

Med hilsen

Inger Lindgren e.f.
ekspedisjonssjef

Ole Molnes
avdelingsdirektør